Događaji Politika Vesti

U četvrtak 9.sednica SO Čajetina

U četvrtak, 4.aprila 2013.godine, će se održati 9.sednica SO Čajetina. Predviđeno je 26 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu će biti  izmena odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta. Zatim će se razmatrati pravna pitanja vezana za akte javnih preduzeća. Takođe predstavnici ustanova koje se finansiraju iz opštinskog budžeta će predstaviti izveštaje o radu zajedno sa finansijskim izveštajima. Odbornici će raspravljati i o personalnim promenama u komisijama, savetima i odborima. I za kraj su ostale dve veoma intersantne teme, odbornicima će biti predstavljen izveštaj o stručnoj oceni ponuda u vezi nabavka opreme za izgradnju gondole na Zlatiboru, kao i predlog odluke o zaduživanju opštine Čajetina.

A ovde možete pogledati ceo dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 8.sednice Skupštine opštine Čajetina.
2. Nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o određivanju građevinskih područja na teritoriji opštine Čajetina.
3. Nacrt odluke o izmenama odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta.
4. Nacrt odluke  o eksternoj reviziji završnog računa budžeta za 2012.godinu.
5. Nacrt osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod Zlatibor”.
6. Nacrt odluke o usklađivanju osnivačkog akta Komunalnog javnog preduzeća “Zlatibor”.
7. Nacrt rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2012.godinu i program rada sa finansijskim planom za 2013.godinu Centra za socijalni rad.
8. Nacrt rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2012.godinu Kulturno sportskog centra Čajetina.
9. Nacrt rešenja o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kulturno sportskog centra Čajetina.
10. Nacrt rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Branku Žiloviću iz Zlatibora.
11. Predlog rešenja o davanju u zakup neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u javnoj svojiniu Neđić Živku iz Užica.
12. Nacrt rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Želimiru Džambiću iz Zlatibora.
13. Nacrt rešenja o vraćanju utrina i pašnjaka selu Ljubiš na korišćenje.
14. Nacrt rešenja o vraćanju utrina i pašnjaka selu Alin Potok na korišćenje.
15. Nacrt odluke o ukidanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu nekategorisanog puta na potesu “Borova glava” u KO Dobroselica i uspostavljanju nove trase,
16. Nacrt odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini neposrednom pogodbom od TP “Palisad” AD iz Čajetine.
17. Nacrt odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini neposrednom pogodbom zauzeto izgradnjom puta za naselje “Potoci”
18. Deklaracija za opštinu Čajetina bez GMO
19. Nacrt rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.
20. Nacrt rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Komisija za planove.
21. Nacrt rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora.
22. Nacrt rešenja o izmeni rešenja o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost.
23. Razmatranje izveštaja o stručnoj oceni ponuda u vezi nabavka opreme za izgradnju gondole na Zlatiboru.
24. Predlog odluke o zaduživanju opštine Čajetina.
25. Odbornička pitanja.
26. Razno.